نام (حوزه )
تعداد رأی
درصد آرا
{{rep.name}} ({{rep.regionAbr}}) [دور دوم]
{{rep.votes|fanums}}
{{rep.ratio|percent|fanums}}
استان {{provinces[constraints.province].name}}: {{provinces[constraints.province].filteredCount|fanums}} نفر از {{provinces[constraints.province].count|fanums}} نماینده ({{provinces[constraints.province].filteredVotes/provinces[constraints.province].votes|percent|fanums}}٪ آراء منتخبین) /{{provinces[constraints.province].totalVotes|fanums}} رأی
کل کشور: {{country.filteredCount|fanums}} نفر از {{country.count|fanums}} نماینده ({{country.filteredVotes/country.votes|percent|fanums}}٪ آراء منتخبین) / {{country.totalVotes|fanums}} رأی
برای تنظیمات عنوان صفحه و برای فهرست منتخبین نقشه را به چپ بکشید.
swipe touch
بستن