IRAN 2013 PRESIDENTIAL ELECTIONS

Cartographic
Map
county level normalize data
National Data

Correct votes

35,574,211
SECOND NUMBER

H. Rohani

Candidate's votes / Total correct votes
52.43% (18,651,668 votes)
SECOND NUMBER

M. Qalibaf

Candidate's votes / Total correct votes
17.10% (6,083,553 votes)
SECOND NUMBER

S. Jalili

Candidate's votes / Total correct votes
11.74% (4,177,326 votes)
SECOND NUMBER

M. Rezaei

Candidate's votes / Total correct votes
11.08% (3,943,139 votes)
SECOND NUMBER

A. Velayati

Candidate's votes / Total correct votes
6.38% (2,272,122 votes)
SECOND NUMBER

M. Qarazi

Candidate's votes / Total correct votes
1.24% (446,403 votes)
SECOND NUMBER

توضیحات

County Level: مشخص می‌کند که تقسیمات کشور با دقت استان باشد یا شهرستان.
Cartographic Map: کارتوگرافی یعنی اینکه اجزای نقشه را به نحوی تغییر دهیم که مساحت آنها نشان دهنده یک پارامتر مشخص باشد. در کارتوگرافی این نقشه مساحت نشان دهنده جمعیت است. یعنی هرچه استان/شهرستان پرجمعیت‌تر باشد در نتیجه مساحت بیشتری خواهد داشت (برای مثال تهران) و هرچه کم جمعیت‌تر باشد منقبض‌تر می‌شود (برای مثال سمنان).
Normalize Data:برای نرمال کردن داده‌ها، آنها را بر تعداد رأی تقسیم می‌کنیم. دقت کنید که بر تعداد افراد واجد شرایط تقسیم نشده است. اگر داده‌ها را نرمال نکنیم شهرهای پرجمعیت مثل تهران و مشهد طبیعتا همیشه پررنگ‌تر خواهند بود. در حالی که درصد آرا یک نامزد از کل آرا، برای فهم پراکندگی رأی‌ها کارآمدتر است.
کلیک روی نقشه: با کلیک روی هر قسمت از نقشه اعداد مربوط به آن شهرستان یا استان را زیر اسم هر کاندید می‌توانید ببینید. اگر دوباره روی همان قسمت کلیک کنید اطلاعات کشوری را می‌بینید.
کلیک روی نام نامزدها: با کلیک روی نام هر نامزد می‌توانید نقشه را بر اساس آرای او رنگ کنید. یعنی اگر کاندیدی بیشتر رأی آورده باشد نقشه تیره‌تر و اگر کمتر رأی آورده باشد روشن‌تر می‌شود.
مرجع نقشه: نقشه تقسیمات کشوری از سازمان نقشه برداری کشور تهییه شده و در سال ۱۳۹۰ رسم شده است.
مرجع آمار انتخابات: داده‌های مربوط به انتخابات از وب‌سایت وزارت کشور تهییه شده است.